โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์

1. ต้องไม่ผ่านการคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบ TCAS1
2. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูสมรรถนะสูง
3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้ GPAX 2.50
หมายเหตุ: นักเรียนที่มุ่งมั่นจะเป็นครูสอนดนตรี ต้องแนบประกาศนียบัตรผลการประกวดในระดับภาค/ระดับประเทศ

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 045-353-401

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224