โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเกษตรศาสตร์

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนวิทย์-คณิต และมี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวนรอบละ 80 คน

กำหนดการกิจกรรม รอบที่1

กำหนดการกิจกรรม รอบที่2

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะเกษตรศาสตร์ โทร. 045-353-507

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224