คณะเกษตรศาสตร์

1. นักเรียนเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศึกษาอยู่ในแผนวิทย์-คณิต
2. นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องอยู่เข้าร่วมครบตามกำหนดการที่คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดขึ้น

1. รับสมัคร Online (วันที่ 20 ส.ค. - 5 ก.ย. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 6 ก.ย. 2561)

3. กำหนดการโครงการ

วันที่ 8 ก.ย. 2561
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด
09.00-10.30 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานพืชไร่
10.30-12.00 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานประมง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานสัตวศาสตร์
14.30-16.00 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานพืชสวน
16.00-17.30 น. กิจกรรมรุ่นพี่ศิษย์เก่า/ปัจจุบันแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
17.30-18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30-19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30-21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ/สวดมนต์/พักผ่อน

วันที่ 9 ก.ย. 2561
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00-10.30 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะทางวิศวกรรมในการผลิตพืช (ต่อ)
10.30-12.00 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะทางวิศวกรรมในการผลิตสัตว์ (ต่อ)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการผลิตพืช(ต่อ)
14.30-16.00 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์ (ต่อ)
16.00-16.30 น. พิธีปิด/นักเรียนเดินทางกลับบ้าน

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะเกษตรศาสตร์ โทร. 045-353-

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224