คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 150 คน

1. รับสมัคร Online 10-25 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ 30 ตุลาคม 2561

3. กำหนดการโครงการ

วันที่ 3 พ.ย. 2561

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด
09.00-10.30 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานประมง
10.30-10.45 น พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการอาหาร
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานพืชไร่
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-15.15 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานสัตวศาสตร์
14.15-16.00 น. กิจกรรมกลุ่มทักษะการปฏิบัติงานพืชสวน
16.00-17.30 น. กิจกรรมรุ่นพี่ศิษย์เก่า/ปัจจุบันแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
17.30-18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30-19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30-21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ/สวดมนต์/พักผ่อน

วันที่ 4 พ.ย. 2561
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00-09.30 น. แนะนำการเรียนการสอนและสาขาวิชาสัตว์ศาสตร์
09.30-10.00 น. แนะนำการเรียนการสอนและสาขาวิชาพืชไร่
10.00-10.30 น. แนะนำการเรียนการสอนและสาขาวิชาประมง
10.30-10.45 น. กิจกรรมสันทนาการและพักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.15 น. แนะนำการเรียนการสอนและสาขาวิชาพืชสวน
11.15-12.00 น. แนะนำการเรียนการสอนและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานทางด้านเกษตร
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.00-16.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา
16.00-16.30 น. พิธีปิด/นักเรียนเดินทางกลับบ้าน

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะเกษตรศาสตร์ โทร. 045-353-507

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224