คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 120 คน

1. รับสมัคร Online 10-25 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ 30 ตุลาคม 2561

3. กำหนดการโครงการ
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แจกของที่ระลึก
09.00 – 09.15 น. เชิญประธานกล่าวเปิดงานโครงการ
09.15 – 10.00 น. ฟังบรรยายแนะแนวหลักสูตร และการเตรียมพร้อมในแต่ละสาขาของคณะ ดังนี้
                            1. หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต
                            2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น. เรียนรู้หลักการ Perspective
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. เรียนรู้การเขียนและอ่าน Isometric
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.15 น. เรียนรู้การเขียนและอ่าน Isometric (ต่อ)
15.15 - 16.00 น. ร่วมกิจกรรมกับพี่สันทนาการ
16.00 – 16.30 น. สรุปกิจกรรม ก่อนเลิกกิจกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2561
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
09.30 – 10.30 น. เรียนรู้การเขียน คน รถ ต้นไม้ และการทำ Sketch Design เบื้องต้น
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น. ร่วมกิจกรรมกับพี่สันทนาการ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ส่งงาน พร้อมนำเสนอผลงาน อาจารย์ Comment ผลงาน
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น. นำเสนอผลงาน อาจารย์ Comment ผลงาน (ต่อ)
15.30 – 16.00 น. แนะนำรายละเอียดการสอบเข้าศึกษาต่อ
16.00 – 16.30 น. การสอบสัมภาษณ์ ผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา และสรุปการดำเนินงาน และประธานกล่าวปิดโครงการ

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 045-353-746

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224