โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารศาสตร์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นม.6 จำนวนรอบละ 150 คน

กำหนดการโครงการ

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะบริหารศาสตร์ โทร. 045-353-841

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224