โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารบริหาร(หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119

e-mail: entry.ubu@gmail.com
facebook: facebook.com/entryubu

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

| แผนที่งานรับเข้าศึกษา