คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. วิศวกรรมศาสตร์(ไม่แยกสาขา)ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต GPA(วิทย์-คณิต-ภาษาต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า 3.00 จำนวน 150 คน
2. วิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต GPA(วิทย์-คณิต-ภาษาต่างประเทศ) ไม่น้อยกว่า 3.00 จำนวน 50 คน

1. รับสมัคร Online 10-25 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ 30 ตุลาคม 2561

3. กำหนดการโครงการ
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น. พิธีเปิด แยกกลุ่มเข้าฐาน
09.45 – 12.00 น. กิจกรรมฐานต่างๆ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมฐานและรับมอบเกียรติบัตร
14.00 – 16.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา
16.00 น. ปิดโครงการ (นักเรียนแยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : ผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษาโปรดเตรียมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
4. แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าศึกษา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

-- สำเนาเอกสารทุกฉบับโปรดรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย --

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 045-353-315

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224