คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน
2. GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 (GPAX 4 ภาคเรียน)
3. GPA กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00 (GPAX 4 ภาคเรียน)

1. รับสมัคร Online (วันที่ 21 ก.ค. - 9 ส.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ
วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.45 น. พิธีเปิด ถ่ายภาพรวมก่อนที่จะแยกกลุ่มเข้าฐาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด
9.45 – 10.45 น. ช่วงเวลาที่ 1
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานของว่างและย้ายฐาน
11.00 – 12.00 น. ช่วงเวลาที่ 2
12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง / ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรอบ Portfolio
13.00 – 14.00 น. ช่วงเวลาที่ 3
14.00 – 15.00 น. ช่วงเวลาที่ 4
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่างและย้ายฐาน
15.15 – 16.15 น. ช่วงเวลาที่ 5
16.30 น. ปิดโครงการ(นักเรียนแยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 045-353-

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224