ข่าวประกาศ

#43 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม (คณะพยาบาลศาสตร์)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพ่ิมเติม) คณะพยาบาลศาสตร์

ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบคณะดังกล่าวข้างต้น ศึกษารายละเอียดและกำหนดการที่มหาวิทยาลัยประกาศ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร. 045-353120 045-353122 045-353224

Email; entry.ubu@gmail.com

 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความจำนงเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2561

#42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบคณะดังกล่าวข้างต้น ศึกษารายละเอียดและกำหนดการที่มหาวิทยาลัยประกาศ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร. 045-353120 045-353122 045-353224

Email; entry.ubu@gmail.com

 

 ประกาศยื่นคำนงเข้าศึกษาฯ ฉบับที่ 1
 ประกาศยื่นความจำนงเข้าศึกษาฯ ฉบับที่่ 2
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 คณะบริหารศาสตร์
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์
 คณะรัฐศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2561