ข่าวประกาศ

#45 ประกาศการยืนความจำนงเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 3

เรื่อง : ประกาศการยืนความจำนงเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 3


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศการยืนความจำนงเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับที่ 3 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร. 045-353120 045-353122 045-353224

Email; entry.ubu@gmail.com

 ประกาศการยื่นความจำนงเข้าศึกษา ฉบับที่ 3

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2561

#44 ประกาศการยื่นความจำนงเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

เรื่อง : ประกาศการยื่นความจำนงเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศการยืนความจำนงเข้าศึกษาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 2 ในคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถสมัครเลือกค่ายได้  โดยมีสิทธิ์เลือกได้ 1 คณะเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และหากมีปัญหาในการสมัคร

ติดต่อที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร. 045-353120 045-353122 045-353224

Email; entry.ubu@gmail.com

 ประกาศการยื่นความจำนงเข้าศึกษา

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2561

#43 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม (คณะพยาบาลศาสตร์)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพ่ิมเติม) คณะพยาบาลศาสตร์

ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบคณะดังกล่าวข้างต้น ศึกษารายละเอียดและกำหนดการที่มหาวิทยาลัยประกาศ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร. 045-353120 045-353122 045-353224

Email; entry.ubu@gmail.com

 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความจำนงเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2561

#42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบคณะดังกล่าวข้างต้น ศึกษารายละเอียดและกำหนดการที่มหาวิทยาลัยประกาศ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร. 045-353120 045-353122 045-353224

Email; entry.ubu@gmail.com

 

 ประกาศยื่นคำนงเข้าศึกษาฯ ฉบับที่ 1
 ประกาศยื่นความจำนงเข้าศึกษาฯ ฉบับที่่ 2
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 คณะบริหารศาสตร์
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์
 คณะรัฐศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2561