ข่าวประกาศ

#62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกใบสมัครที่  www.ubu.ac.th  แล้วเลือกประเภทโควตาโครงการค่ายเตรียมพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหหนด และส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาด้วย 

2. ผุู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. นักเรียนจะต้องชำะเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 045-353120 045-353122 045*353224 (วันเวลาราชการ)

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2561

#61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกใบสมัครที่  www.ubu.ac.th  แล้วเลือกประเภทโควตาโครงการค่ายเตรียมพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหหนด และส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาด้วย 

2. ผุู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. นักเรียนจะต้องชำะเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 045-353120 045-353122 045*353224 (วันเวลาราชการ)

 รายชือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2561

#60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 100 คน โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกใบสมัครที่  www.ubu.ac.th  แล้วเลือกประเภทโควตาโครงการค่ายเตรียมพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหหนด และส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาด้วย 

2. ผุู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. นักเรียนจะต้องชำะเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 045-353120 045-353122 045*353224 (วันเวลาราชการ)

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2561

#59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวน 18 คน โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกใบสมัครที่  www.ubu.ac.th  แล้วเลือกประเภทโควตาโครงการค่ายเตรียมพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหหนด และส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาด้วย 

2. ผุู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. นักเรียนจะต้องชำะเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 045-353120 045-353122 045*353224 (วันเวลาราชการ)

 รายชือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 8 พ.ย. 2561

#58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 20 คน


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน  20 คน โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกใบสมัครที่  www.ubu.ac.th  แล้วเลือกประเภทโควตาโครงการค่ายเตรียมพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหหนด และส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาด้วย 

2. ผุู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. นักเรียนจะต้องชำะเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 045-353120 045-353122 045*353224 (วันเวลาราชการ)

 รายชือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2561

#57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 41 คน


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์จำนวน 41 คน โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกใบสมัครที่  www.ubu.ac.th  แล้วเลือกประเภทโควตาโครงการค่ายเตรียมพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหหนด และส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาด้วย 

2. ผุู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. นักเรียนจะต้องชำะเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 045-353120 045-353122 045*353224 (วันเวลาราชการ)

 รายชือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2561

#56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะรัฐศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 94 คน


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 94 คน โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกใบสมัครที่  www.ubu.ac.th  แล้วเลือกประเภทโควตาโครงการค่ายเตรียมพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหหนด และส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาด้วย 

2. ผุู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. นักเรียนจะต้องชำะเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 045-353120 045-353122 045*353224 (วันเวลาราชการ)

 รายชือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะรัฐศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 8 พ.ย. 2561

#55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 135 คน


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 135 คน โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรอกใบสมัครที่  www.ubu.ac.th  แล้วเลือกประเภทโควตาโครงการค่ายเตรียมพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 2562  พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหหนด และส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงเข้าศึกษาด้วย 

2. ผุู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. นักเรียนจะต้องชำะเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 045-353120 045-353122 045*353224 (วันเวลาราชการ)

 รายชื่อผู้ผ่านการเข้าค่ายฯ คณะศิลปศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2561

#43 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม (คณะพยาบาลศาสตร์)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพ่ิมเติม) คณะพยาบาลศาสตร์

ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบคณะดังกล่าวข้างต้น ศึกษารายละเอียดและกำหนดการที่มหาวิทยาลัยประกาศ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร. 045-353120 045-353122 045-353224

Email; entry.ubu@gmail.com

 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความจำนงเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2561

#42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบคณะดังกล่าวข้างต้น ศึกษารายละเอียดและกำหนดการที่มหาวิทยาลัยประกาศ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร. 045-353120 045-353122 045-353224

Email; entry.ubu@gmail.com

 

 ประกาศยื่นคำนงเข้าศึกษาฯ ฉบับที่ 1
 ประกาศยื่นความจำนงเข้าศึกษาฯ ฉบับที่่ 2
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 คณะบริหารศาสตร์
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์
 คณะรัฐศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2561