โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยมครั้งที่ 2 (วิชาเอกภาษาไทย,ดนตรีฯ,ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะฯ,เทคโนโลยี)

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยมครั้งที่ 2 (วิชาเอกภาษาไทย,ดนตรีฯ,ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะฯ,เทคโนโลยี)


***** รูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยผ่านทางระบบออนไลน์ สำหรับ 6 วิชาเอก ดังนี้ ******

ทุกวิชาเอก    ยืนยันการเข้าร่วมค่าย   https://forms.gle/119QMwdspu4HSU9x8   18 มี.ค.-19 มี.ค. 63
เอกฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/เทคโนโลยี         เข้าค่ายวิชาการในระบบออนไลน์             23 มี.ค. 63
เอกภาษาไทย/ดนตรีศึกษา                    ไม่ต้องเข้าค่ายวิชาการ ส่งผลงานภายใน     22 มี.ค. 63
ทุกวิชาเอก                 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ                  25 มี.ค. 63

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย ใช้เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
1. GPAX/ GPA วิชาเอก                                                            50%
2. คลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที                                         50%
โดยในคลิปวิดีโอให้มีรายละเอียดดังนี้
         1. แนะนำตนเอง
         2. ทำไมถึงอยากเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย
         3. มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับภาษาไทยอะไรบ้าง เช่น แต่งคำประพันธ์ อ่านทำนองเสนาะ พูดสุนทรพจน์ เขียนเรียงความ เป็นต้น (สามารถแสดงความสามารถพิเศษมาในคลิปได้) หรือมีประสบการณ์การทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยอะไรบ้าง (สามารถแสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรมมาในคลิปได้) จัดส่งคลิปวิดีโอมาได้ที่อีเมล  liamhong555@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกดนตรีศึกษา ใช้เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
1. GPAX/ GPA วิชาเอก                                                         50%
2. คลิปวิดีโอ                                                                         50%
โดยในคลิปวิดีโอจะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษด้านดนตรี เช่น การเล่นเครื่องดนตรี (ไทยหรือสากล) หรือการร้องเพลง จำนวน 1 เพลง
อัพโหลดคลิปวิดีโอแล้วแชร์ลิงก์หรือจัดส่งคลิปวิดีโอมาที่ เพจ ค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมียม "UBU Camp of Toward Premium Teachers" ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และเทคโนโลยี ใช้เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
1. GPAX/ GPA วิชาเอก                                                              50%
2. การเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และตอบคำถาม                        50%
กำหนดจัดกิจกรรมในเพจ ค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมียม "UBU Camp of Toward Premium Teachers" วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ขอให้นักเรียนเข้าติดตามเพจดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อทราบกำหนดการต่อไป           

 รายชื่อวิชาเอกภาษาไทย
 รายชื่อวิชาเอกดนตรีศึกษา
 รายชื่อวิชาเอกฟิสิกส์_เคมี_ชีวะฯ_เทคโนโลยี

ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2563