โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยมครั้งที่ 2 (วิชาเอกภาษาอังกฤษ,สังคมฯ,พลศึกษา)

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยมครั้งที่ 2 (วิชาเอกภาษาอังกฤษ,สังคมฯ,พลศึกษา)


***** รูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยการคัดเลือกที่คณะศิลปศาสตร์ สำหรับ 3 วิชาเอก ดังนี้ ******

ทุกวิชาเอก    ยืนยันการเข้าร่วมค่าย   https://forms.gle/119QMwdspu4HSU9x8   18 มี.ค.-19 มี.ค. 63
เอกภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา/พลศึกษา     เข้าค่ายวิชาการที่คณะศิลปศาสตร์            21 มี.ค. 63
ทุกวิชาเอก                 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ                  25 มี.ค. 63
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และพลศึกษา ใช้เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้

1. GPAX/ GPA วิชาเอก                                                              30%
2. ข้อสอบเฉพาะวิชาเอก + สัมภาษณ์ ที่คณะศิลปศาสตร์                 70%
          รายงานตัวที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเวลา 9.00-9.30 น. และร่วมการทดสอบจนกว่าจะแล้วเสร็จ คาดว่าไม่เกิน 14.00 น.

 • กำหนดให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในช่วงเข้ารับการทดสอบและระหว่างการเดินทาง
 • งดการจัดกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้รวมกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  
 • สอบข้อสอบต่าง ๆ ห้องละไม่เกิน 10 คน
 • สอบสัมภาษณ์ในลักษณะปกติ คือ เว้นระยะระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
 • นั่งรอเพื่อสอบสัมภาษณ์ในบริเวณเปิดโล่งและให้นักเรียนนั่งเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 • วัดไข้คัดกรองนักเรียนในบริเวณลงทะเบียน
 • ส่งสำเนาผลการเรียน ใบ ปพ.1

  - นักเรียนวิชาเอกอังกฤษ และสังคม เพื่อความสะดวกในการเดินทางให้ใส่ชุดไปรเวทแบบสุภาพ (ชุดสุภาพทั่วไป)
  - นักเรียนวิชาเอกพลศึกษา ให้ใส่ชุดพละและรองเท้าผ้าใบ เนื่องด้วยต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 รายชื่อวิชาเอกภาษาอังกฤษ_สังคมฯ_พลศึกษา

ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2563