โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#104 ประกาศยกเลิกค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ (Farm & Food Camp ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์

เรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอยกเลิกการจัดค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ (Farm & Food Camp ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอยกเลิกการจัดค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ (Farm & Food Camp ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ โนค Covid 19   ตามเอกสารที่แนบนี้

 หนังสือยกเลิกจากคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563