โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#105 ขอปรับเปลียนรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ โครงการค่ายครูพรีเมียม ครั้งที่ 2 (วิชาเอกสังคมศึกษา พลศึกษา และ ภาษาอังกฤษ)

เรื่อง : ขอปรับเปลียนรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ โครงการค่ายครูพรีเมียม ครั้งที่ 2 วิชาเอกสังคมศึกษา พลศึกษา และ ภาษาอังกฤษ


ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าค่ายโครงการค่ายครูพรีเมียม แต่เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื่อเชื้อไวรัส COVID-19   หลักสูตรศึกษาศาสตร์ จึงขอปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ ของวิชาเอกวิชาเอกสังคมศึกษา พลศึกษา และ ภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ดังนี้

1.วิชาเอกสังคมศึกษา 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่ง Video Clip submission แนะนำตัวเอง สาเหตุที่เลือกเรียนสาขาที่สมัคร และ กิจกรรม/ประสบการณ์/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกเรียน สำหรับวิชาเอกสังคมศึกษา โดยส่งมาที่อีเมล์ mit.s@ubu.ac.th  ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

2. วิชาเอกพลศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่ง Video Clip submission แนะนำตัวเอง สาเหตุที่เลือกเรียนสาขาที่สมัคร และ Portfolio กิจกรรม/ประสบการณ์/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกเรียน สำหรับวิชาเอกพลศึกษา  โดยส่งมาที่อีเมล์ kai_boytown@hotmail.com   ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่ง Voice Call หรือสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ภายในวันที่ 21 มีนาคม เวลา 16.30 น.

 รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ โครงการค่ายครูพรีเมียม(อังกฤษ สังคม และพลศึกษา)
 รายชื่อวิชาเอกภาษาอังกฤษ_สังคมฯ_พลศึกษา

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2563