โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#64 ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (คณะเกษตรศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง : ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (คณะเกษตรศาสตร์)


กำหนดการจัดกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์

  Farm & Food Camp  12-14  กรกฎาคม พ.ศ.2562

  Aggie & Foodie Camp   2-4 สิงหาคม 2562 

4. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่  28  กรกฎาคม พ.ศ.2562

   ค่ายที่ 1  Farm & Food Camp รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2562

   ค่ายที่ 2  Aggie & Foodie Camp รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-28 กรกฎาคม 2562 
คุณสมบัติผู้สมัครที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการฯ

10.1 นักเรียนเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 80 คน

10.2 นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

10.3 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องอยู่เข้าร่วมครบตามกำหนดการที่คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดขึ้น

หมายเหตุ: นักเรียนที่ผ่านการร่วมกิจกรรมของโครงการฯ จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษาเต็มตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน

สนใจสมัครที่ www.acat.ubu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

โทร 045-353122 045-353120 (วันราชการ)

 กำหนดการค่าย Farm & Food Camp
 กำหนดการค่าย Aggie & Foodie Camp

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2562