โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ (ตรวจสอบเกณฑ์ตามที่คณะกำหนด) ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 เกณฑ์การคัดเลือก
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2562