โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ครั้งที่2  (คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์) โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ศึกษารายละเอียดวิธีการยืนยันยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามไฟล์ที่แนบ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารศาสตร์
 คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2562