โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายนักออกแบบและสถาปนิก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายนักออกแบบและสถาปนิก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563


คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  สามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทุกคน เตรียมตัวดังต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดกีฬาประจำโรงเรียน 

2. นำหลักฐานสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ

3. ปพ. 1 หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนอื่นๆ ประกอบการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์สำนักงาน : 045-353-742

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 กำหนดการจัดกิจกรรม

ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่ทั่วไป   เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2562