โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

#90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการส่งเสริมทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ : 3 ต.ค. 2562