คณะศิลปศาสตร์

ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 จำนวน 150 คน

1. รับสมัคร Online 10-25 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ 30 ตุลาคม 2561

3. กำหนดการโครงการ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงละคร
เวลา 09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน โดย…รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย… คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง
เวลา 09.15 – 10.30 น. งานวิชาการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการคณะฯ และวัตถุประสงค์ ปรัชญา วิธีการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์
เวลา 10.30 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 12.00 น. งานวิชาการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการคณะฯ และวัตถุประสงค์ ปรัชญา วิธีการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 16.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา
เวลา 16.00 – 16.30 น. ปิดโครงการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะศิลปศาสตร์ โทร. 045-353-729

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224