โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์/ศิลปศาสตร์

1. ต้องไม่ผ่านการคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบ TCAS1
2. ต้องไม่เคยเข้าค่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และได้ GPAX 2.50 ขึ้นไป
4. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูสมรรถนะสูง

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่นับผิดชอบหลัก (คณะศิลปศาสตร์) โทร. 045-353-729

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224