โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 หรือเทียบเท่า จำนวน 100 คน

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะนิติศาสตร์ โทร. 045-353-933

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224