คณะนิติศาสตร์

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. รับสมัคร Online (วันที่ 21 ก.ค. - 9 ส.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 – 09.00น. ลงทะเบียน ณ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์
เวลา 09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ
กล่าวเปิดงานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร ชายทวีป
เวลา 09.15 – 10.30 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนกฎหมายและ วิธีการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์
เวลา 10.30 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 12.00 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนกฎหมายและ วิธีการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยชมรมวิชาการและนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
เวลา14.30– 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 16.30 น. ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยชมรมวิชาการและนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (ต่อ)
เวลา 17.00 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยและทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
เวลา 19.00 - 21.00 น. กิจกรรมต้อนรับว่าที่ นักกฎหมายค่าย ม.อุบล โดยชมรมสันทนาการ
เวลา 22.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก พักผ่อนตามอัธยาศัยและเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
เวลา 06.00 – 07.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เวลา 07.00 – 08.00 น. ทำธุระส่วนตัว
เวลา 08.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30 – 11.00 น. ฐานกิจกรรม “กฎหมายเรื่องใกล้ตัวที่ (ควร) ต้องรู้”
เวลา 10.30 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 11.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยน “เส้นทางสู่นักกฎหมายมืออาชีพ”
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “เส้นทางสู่นักกฎหมายมืออาชีพ” (ต่อ)
เวลา 15.00 น. มอบประกาศนียบัตร ปิดกิจกรรม

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะนิติศาสตร์ โทร. 045-353-

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224