คณะนิติศาสตร์

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน

1. รับสมัคร Online 10-15 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ 17 ตุลาคม 2561

3. กำหนดการโครงการ
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์
เวลา 09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ
กล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร ชายทวีป
เวลา 09.15 – 10.30 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนกฎหมายและ วิธีการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์
เวลา 10.30 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 12.00 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนกฎหมายและ วิธีการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยชมรมวิชาการและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 16.30 น. ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยชมรมวิชาการและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ต่อ)
เวลา 17.00 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยและทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
เวลา 19.00 - 21.00 น. กิจกรรมต้อนรับว่าที่ นักกฎหมายค่าย ม.อุบล โดยชมรมสันทนาการ
เวลา 21.00 - 22.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก พักผ่อนตามอัธยาศัยและเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 – 07.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เวลา 07.00 – 08.00 น. ทำธุระส่วนตัว
เวลา 08.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30 – 10.30 น. ฐานกิจกรรม “กฎหมายเรื่องใกล้ตัวที่ (ควร) ต้องรู้”
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 - 11.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยน “เส้นทางสู่นักกฎหมายมืออาชีพ”
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. สรุปกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร ปิดกิจกรรม
เวลา 15.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน

1. รับสมัคร Online 10-20 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ 24 ตุลาคม 2561

3. กำหนดการโครงการ
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์
เวลา 09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ กล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร ชายทวีป
เวลา 09.15 – 10.30 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนกฎหมายและ วิธีการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์
เวลา 10.30 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 12.00 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนกฎหมายและ วิธีการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยชมรมวิชาการและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 16.30 น. ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยชมรมวิชาการและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ต่อ)
เวลา 17.00 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยและทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
เวลา 19.00 - 21.00 น. กิจกรรมต้อนรับว่าที่ นักกฎหมายค่าย ม.อุบล โดยชมรมสันทนาการ
เวลา 21.00 - 22.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก พักผ่อนตามอัธยาศัยและเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
เวลา 06.00 – 07.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เวลา 07.00 – 08.00 น. ทำธุระส่วนตัว
เวลา 08.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30 – 10.30 น. ฐานกิจกรรม “กฎหมายเรื่องใกล้ตัวที่ (ควร) ต้องรู้”
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 - 11.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยน “เส้นทางสู่นักกฎหมายมืออาชีพ”
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. สรุปกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร ปิดกิจกรรม
เวลา 15.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา
*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะนิติศาสตร์ โทร. 045-353-933

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224