คณะพยาบาลศาสตร์

นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 100 คน

1. รับสมัคร Online (วันที่ 21 ก.ค. - 9 ส.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
08.30-09.00น. ลงทะเบียน
09.00-09.15น. พิธีเปิด
09.15-10.00น. กิจกรรมสานสัมพันธ์
ประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และแรงจูงใจในเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
10.00-12.00น. แนะนำคณะ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
13.00-13.30น. กิจกรรมสันทนาการ
13.30-16.30น. กิจกรรมกว่าจะเป็นพยาบาล (แบ่งกลุ่มเข้าฐานที่ 1-6)
ฐานที่ 1 การตรวจครรภ์และการคลอด
ฐานที่ 2 การอาบน้ำเด็ก
ฐานที่ 3 การวัดความดันโลหิต
ฐานที่ 4 การทำแผลและการเย็บแผล
ฐานที่ 5 การฉีดยา
ฐานที่ 6 การช่วยฟื้นคืนชีพ
16.30-17.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00-18.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมและแหล่งเรียนรู้ ม.อุบล
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2561
08.30-09.00น. กิจกรรมสันทนาการ
09.00-12.00น. กิจกรรมเรียนที่นี่ดีอย่างไร
12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-1๕.00น. กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าให้น้องฟัง
15.00-15.30น. มอบใบประกาศ
15.30-16.00น. สรุปและประเมินผลโครงการ

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 045-353-

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224