คณรัฐศาสตร์

ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 260 คน

1. รับสมัคร Online 10-20 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ 24 ตุลาคม 2561

3. กำหนดการโครงการ
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา 07.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ และปฐมนิเทศ
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (1) โดย : อาจารย์ปฐวี โชติอนันต์
เวลา 10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.45 น. – 12.00 น. เยาวชนกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (2) โดย : ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. รัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (3) โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์
เวลา 14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 น. – 16.00 น. การเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์ (4) โดย : อาจารย์ธวัชชัย วรกิตติมาลี
เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ถกแถลง/กิจกรรมนันทนาการ โดย : ทีมงานศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
เวลา 17.00 น. – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 น. เข้าที่พัก ณ หอพักนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
เวลา 07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. – 10.30 น. สื่อประชาธิปไตย (5) โดย : ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล
เวลา 10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 น. – 12.00 น. พลเมืองกับการบริหารงานภาครัฐ (6) โดย : อาจารย์รจนา คำดีเกิด
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์/ความสำเร็จจากพี่สู่น้อง “อาชีพในอนาคต” โดย : ทีมงานศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ แนะแนวการศึกษาต่อ โดย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เวลา 14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 น. – 15.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตร/ปิดค่าย
เวลา 15.30 น. – 16.30 น. สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณรัฐศาสตร์ โทร. 045-353-

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224