คณรัฐศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. รับสมัคร Online (วันที่ 21 ก.ค. - 9 ส.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
เวลา 13.00 น. – 20.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว/เข้าที่พัก ณ หอพักรับรอง

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
เวลา 07.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า/ ลงทะเบียน
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ และปฐมนิเทศ
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 (1)
เวลา 10.30 น. – 12.00 น. เยาวชนกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (2)
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. สื่อประชาธิปไตยในยุคดิจิตอล (3)
เวลา 14.30 น. – 16.00 น. นวัตกรรมประชาธิปไตย (4)
เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ถกแถลง/กิจกรรมนันทนาการ
เวลา 17.00 น. – 18.00 น. คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง (5)
เวลา 18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. – 21.00 น. Workshop กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
เวลา 21.00 น. เข้าที่พัก ณ หอพักรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
เวลา 07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. – 10.30 น. พลเมืองกับการบริหารงานภาครัฐ (6)
เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ แนะแนวการศึกษาต่อ
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ถกแถลง/สรุปประเมินผลบทเรียน
เวลา 14.30 น. – 15.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร/ปิดค่าย
เวลา 15.00 น. – 16.30 น. สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา Pre-TCAS รอบที่ 1 Portfolio

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณรัฐศาสตร์ โทร. 045-353-

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224