โครงการค่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณรัฐศาสตร์

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กํารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 – เขต 33 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำหนดการกิจกรรม รุ่นที่ 6

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณรัฐศาสตร์ โทร. 045-353-

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224