คณะเภสัชศาสตร์

นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศจำนวน 100 คน โดยมีข้อกำหนดในการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. เกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ แบ่งตามชนิดของโควตาดังนี้
1.1 กลุ่มโควตาโอลิมปิกวิชาการ เงื่อนไขขอผู้สมัครเข้าร่วมโครงการคือ
1) กำลังศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ
2) ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย1 ชีววิทยา หรือเคมี
3) GPAX >3.00(GPAX 4 ภาคเรียน)
1.2 กลุ่มโควตา วมว.
1) กำลังศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ
2) เป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ทั่วประเทศ
3) GPAX >3.00(GPAX 4 ภาคเรียน)
1.3 กลุ่มโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
1) กำลังศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ
2) มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- TOEFL ไม่น้อยกว่า 40(IBT), 400(PBT), 150(CBT) หรือ- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
- TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
- TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 หรือ
- UBU test ไม่ต่ำกว่า 60
3) GPAX >3.00(GPAX 4 ภาคเรียน)

1. รับสมัคร Online (วันที่ 21 ก.ค. - 9 ส.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน
16.00 – 16.30 น. พิธีเปิด
16.30 – 18.00 น. กิจกรรมสันทนาการ และการแบ่งกลุ่มย่อย
18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก และชี้แจงกำหนดการของค่าย

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
06.00 – 07.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
07.00 – 08.00 น. ทำธุระส่วนตัว
08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.15 น. กิจกรรม “หมอยา วิชาชีพที่เรารัก”
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. กิจกรรม “หมอยา วิชาชีพที่เรารัก” (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “รู้จักหมอยา ม.ทราย”
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มย่อย
16.00 – 18.30 น. กิจกรรมสันทนาการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
18.30 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น และสันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
06.00 – 07.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
07.00 – 08.00 น. ทำธุระส่วนตัว
08.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 11.00 น. กิจกรรม “ของฝากจาก ม.ทราย” เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
11.00 - 11.30 น. พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

*กิจกรรมและกำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 045-353-610

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224