โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 250 คน
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 – เขต 33 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. มีเกรดเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 045-353-401

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224