คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 50 คน เฉพาะ 5 กลุ่มสาขาวิชาดังนี้
      1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
      3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
      4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      5. สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน (ทุกสาขาวิชา)
- นักเรียนเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนวิทย์-คณิต
- นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX 5 ภาคเรียน)

1. รับสมัคร Online 10-30 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ 31 ตุลาคม 2561

3. กำหนดการโครงการ

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตร
09.30 – 10.30 น. กิจกรรมตามฐาน 4 ฐาน
                            - IOT
                            - Network
                            - Game
                            - Graphics & Animation
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมตามฐาน (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกสาขาวิชา)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

09.30 – 10.30 น. จัดกลุ่มนักเรียน เพื่อเข้าฐานตามสาขาวิชา จำนวน 10 สาขาวิชา
                            1. สาขาวิชาฟิสิกส์
                            2. สาขาวิชาเคมี
                            3. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
                            4. สาขาวิชาชีววิทยา
                            5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
                            6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                            7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                            8. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                            9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                            10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมตามฐาน (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสัมภาษณ์

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 045-353-401

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224