คณะวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 6 จำนวน 100 คน

1. รับสมัคร Online (วันที่ 3 - 6 ก.ย. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 7 ก.ย. 2561)

3. กำหนดการโครงการ

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

         

          08.00 – 08.45 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

          08.45 - 09.30 น.         พิธีเปิดโครงการและแนะนำหลักสูตร

          09.30 - 10.30 น.         กิจกรรมแนะนำหลักสูตร Envi Sci UBU

- สื่อวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร

- เรื่องเล่าจากพี่ : ศิษย์เก่าเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

          10.30 - 12.00 น.         เรียนรู้ไปกับสิ่งแวดล้อม

(โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม และสลับเวียนไปตามฐานทั้ง 3 ฐาน ฐานละ 30 นาที)

                             - ฐานที่ 1 : ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน

                             - ฐานที่ 2 : ปฏิบัติการ Jar test

                             - ฐานที่ 3 : ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป      

          12.00 - 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก

          13.00 - 14.00 น.         กิจกรรมเปิดประสบการณ์ชีวิตกับการรู้จักนักวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์                                         

                             - บรรยายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียางเบื้องต้น      

14.00 - 16.00 น.         กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร (หมุนเวียนกัน โดยใช้เวลากิจกรรมละ 30 นาที)

                             - กิจกรรมที่ 1 ยางคอมปาวด์

                             - กิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง

                             - กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์ยางและการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์

                             - กิจกรรมที่ 4 พวงกุญแจจากพอลิเมอร์

          16.00 - 17.00 น.         กิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรม  

          17.00 - 19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น

          19.00 น.                   เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก พักผ่อนตามอัธยาศัยและเข้าที่พัก

 

 

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

          06.00 - 07.00 น.         ทำภารกิจส่วนตัว

          07.00 - 08.30 น.         รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

08.30 – 08.40 น.        กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             - ชมวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร

08.40 – 09.00 น.        กิจกรรมแนะนำโลกการทำงานสาย IT

09.00 10.00 น.        เดินชมห้อง Lab โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 25 คน เวลาแต่ละกลุ่ม 15 นาที)  คือ Network , IOT , Multimedia ,Game

10.00 12.00 น.        กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ดังนี้

                             - ฐานที่ 1 อิเล็กทรอนิกส์

                             - ฐานที่ 2 คลื่นกล

                             - ฐานที่ 3 แสง

          12.00 – 12.45 น.        รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

          12.45 13.15 น.        แนะนำช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษา และทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

          13.15 - 15.00 น.         สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

          15.00 - 16.00 น.         มอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 045-353-401

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224