คณะวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 100 คน

1. รับสมัคร Online (วันที่ 20 - 30 ก.ค. 2561)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ (วันที่ 31 ก.ค. 2561)

3. กำหนดการโครงการ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ
09.30 - 09.45 น. รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.45 - 10.00 น. กิจกรรมแนะนำสาขาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
10.00 - 10.30 น. กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม
10.30 - 11.00 น. น้องค่ายทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
11.00 - 12.00 น. น้องค่ายเข้าอบรม ในหัวข้อ Introduction to Computational Thinking Skills with C++ Language Programming
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
13.00 - 14.45 น. น้องค่ายเข้าอบรม ในหัวข้อ Logical Skills in Fundamentals to C++ Language Programming
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 17.00 น. น้องค่ายเข้าอบรม ในหัวข้อ C++ Language Programming with Arduino Board
17.00 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยและทำภารกิจส่วนตัว
18.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
19.00 - 21.00 น. น้องค่ายเข้าอบรม ในหัวข้อ Overview Web Application Design with HTML Language & Web Control by CSS and Web
Application Programming for Firebase Realtime Database 21.00 - 22.00 น. กิจกรรม Welcome Reception
22.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก พักผ่อนตามอัธยาศัยและเข้าที่พัก

วันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2561
06.00 - 07.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
08.00- 08.30 น. กิจกรรมกลุ่มรวม เตรียมตัวเข้าห้องอบรม
08.30 - 10.00 น. น้องค่ายเข้าอบรมในหัวข้อ Arduino Board with Firebase Realtime Database (Control and Data Collection)
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น. น้องค่ายเข้าอบรม ในหัวข้อ Web Application Programmingand Summarizing with Arduino Board Programming
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
13.00 - 13.30 น. น้องค่ายทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)
13.30 - 14.00 น. กิจกรรม Talking about Computational Thinking Skills with Programming to Developments and Increase Knowledge. for 21st Century Learning.)
14.00 - 15.00 น. มอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการ

- เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ

  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 045-353-401

- เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

  งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122

  โทรสาร 045-353-119

- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้

  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224